پاورپوینت گزارشگری اینترنتی

پاورپوینت گزارشگری اینترنتی

گزارشگری مالی به عنوان نتیجه نهایی سیستم اطلاعاتی حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی چه در بخش خصوصی و دولتی، از جهت ارائه وضعیت مالی و پاسخگویی و نیز در نقش مباشرت مدیریت، مهم تلقی می گردد. سرمایه گذاران به عنوان مهمترین استفاده کنندگان از این اطلاعات به دنبال اطلاعاتی شفاف، کامل و صحیح هستند. از طرف دیگر پیشرفت تکنولوژی اطلاعات IT و ITC گزارشگری مالی الکترونیکی را ضروری می سازد. بدیهی است که برای این مهم بکارگیری و توسعه زبان…