پایان نامه آسیب شناسی نظام مالیاتی و راهکارهاي مبارزه با آن

پایان نامه آسیب شناسی نظام مالیاتی و راهکارهاي مبارزه با آن

پایان نامه آسیب شناسی نظام مالیاتی و راهکارهاي مبارزه با آن

چکیده:آسیب شناسی نظام مالیاتی فعلی کشور در چارچوب ارکان سه گانه آن بیانگر وجود مشکلاتی در ارکان مذکور می باشد .پیچیدگی و عدم جامعیت، وجود معافی تهاي گسترده و در عین حال ناکارامد و ضعف در ضمانت هاي اجرایی از مشکلات موجود در حوزه قوانین و مقررات مالیاتی م یباشند .در خصوص دستگاه مالیات ستان نیز م یتوان به چالش هایی مانند ضعف در زیرساخ تهاي فناوري اطلاعات و هزینه هاي وصول بالا و همچنین در ارتباط با مؤدیان مالیاتی به عنوان رکن سوم نظام مالیاتی…

ریکاردو لیونی

رساله ی آثار علوی

رساله ی آثار علوی

رساله ی آثار علوی

 رساله ی آثار علوی

نویسنده: مظفر بن اسماعیل اسنفراری
به تصحیح: محمدتقی مدرس رضوی ابوحاتم مظفر اسفرازی (حدود ۵۰۶ – 437 ق) از حکما، دانشمندان و منجمینی است که در نیمه دوم قرن پنجم زیسته و با عمر خیام و نظامی عروضی همعصر بوده است. از احوال او مطلبی به دست نیامده ولی در کتب معاصرین وی مقام و مرتبه علمی او ستوده شده است. کتاب آثارعلوی یا جو کائنات وی درباره یکی از هشت قسم علوم طبیعی نگاشته شده. آثار علوی، به دانشی می گویند که در آن از علل و…