پایان نامه رشته زبان انگلیسی به زبان انگلیسی

پایان نامه رشته زبان انگلیسی به زبان انگلیسی

پایان نامه رشته زبان انگلیسی به زبان انگلیسی

PANJAB UNIVERSITYDEPARTMENT OF ENGLISH
 
 
SYNOPSIS
 
 
DISCOURSE ANALYSIS OF THE WRITTEN ELECTORAL MATERIALS FROM THE 7th PRESIDENTIAL ELECTION IN IRAN
 
 
 
 
 
 
Supervisor
Dr. Deepti Gupta
 
 
 
 
 
Co-Supervisor
Dr. K. Lotfipour-Saedi
 
 
 
 
 
By
Tarannom Afshar
ABSTRACT
The term discourse analysis has come to be used with a wide range of meaning which cover a wide range of activities. There are many existing approaches to the study of language. One of them which this study is based upon, is critical discourse analysis (CDA). This approach grew out of work in different disciplines in the 1960s and early 1970s, including linguistics, semiotics,…