وحدت در اسلام

وحدت در اسلام

وحدت در اسلام

معنی وحدت در بین مسلمین
وحدت میان مسلمین به معنی نزدیک شدن فرقه هاي اسلامی به یکدیگر،باحفظ کیان وماهیت آنهاست.

۲٫به معنی حفظ اصول مشترك و آزاد گذاشتن ومعذور داشتن هرفرقه درفروع ویژه ي خود او است.

به معنی عدم نزاع ودرگیري فرقه هاواطلاع همگان ازعقاید یکدیگر و حساسیت نشان ندادن دربرابرفرقه دیگر،نسبت به مختصات و ویژگی هاي آن فرقه است.

۴٫ وراه رسیدن به این هدف،تکیه کردن برعقل ومنطق است و دوري گزیدن ازاحساسات زودگذر وتعصبات…