هويت ملي و جهاني شدن

هويت ملي و جهاني شدن

هويت ملي و جهاني شدن

عنوان تحقیق: هويت ملي و جهاني شدنفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۹۷
شرح مختصر:
نوع تعامل و در نهايت تطابق با جهاني شدن بدون ترديد مهم ترين چالش كشورهاي در حال توسعه در نظام بين الملل فعلي است. اين پديده پيچيده كه در دو دهة گذشته تمامي حوزه هاي اقتصادي، تجاري، مالي، صنعتي و فن آوري را تحت الشعاع خود قرار داده است هم اكنون مقتضيات و مناسبات جديدي در عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي نيز به همراه آورده است. اگر جهاني شدن را فرآيندي تلقي كنيم كه از…