بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اهواز

بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اهواز

بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اهواز

نوع فایل:PDFتعداد صفحات:۱۴
سالانتشار:۱۳۹۵
چکیده
هدف این پژوهش بررسی میزان سلامت اجتماعی دانشجویان و عوامل مرتبط با آن، در بین آنها می باشد، که فرضیات آن ازتئوریهای مختلف سلامت اجتماعی، نظریه های سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی استخراج و مورد آزمون قرار گرفته اند.روش بررسی، تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی است . در بررسی میدانی۳۷۴ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اهوازدر سال ۱۳۹۲-۹۳ با استفاده از پرسشنامه سلامت اجتماعی و پرسشنامه محقق…