روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت( سوالات پایان ترم ۸ نیمسال تحصیلی )

بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل ۱۵۰ ص word

بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل ۱۵۰ ص word

فهرست جداول۱-۱ مقايسه گزارشگري سنتي و گزارشگري نوين ۲۸
۱-۳ تعداد كاركنان مورد نظر …………. ۷۶
۲-۳ پرسشنامه، توزيع شده ……………. ۷۸
۱-۴ جنسيت ………………………… ۹۲
۲-۴ توزيع فراوان نمونه برحسب ميزان تحصيلات ۹۳
۳-۴ توزيع فراواني رشته تحصيلي ………. ۹۳
۴-۴ توزيع فراوان نمونه بر اساس سابقه خدمت ۹۴
۵-۴ توزيع فراواني بر اساس سمت سازماني .. ۹۴
۶-۴ نتايج آزمون فرضيه اول ………….. ۹۷
۷-۴ نتايج آزمون فرضيه دوم …………. ۱۰۰
۸-۴ نتايج آزمون فرضيه سوم …………. ۱۰۳
۹-۴ جمع بندي…

راهنمای آزمون ويسكانسين

راهنمای آزمون ويسكانسين

اين آزمون به كوشش گرانت و برگ در سال ۱۹۴۸ انجام وبه طور وسيع براي مطالعه رفتار انتزاعي و تغيير مجموعه تهيه شده است. به آزمودني دسته اي از ۶۴ كارت ارائه مي شود كه برروي آنها يك الي ۴ نماد بصورت مثلث، ستاره، صليب، دايره كه به ترتيب به رنگهاي قرمز، سبز، زرد، آبي نقش بسته است كه هيچ دو كارتي شبيه يكديگر نمي باشد ( مثلث به رنگ قرمز، ستاره به رنگ سبز، وصليب به رنگ زرد ودايره به رنگ آبي ) ( تصوير۴- ۱۵ ) را ملاحظه نمائيد )وظيفه آزمودني اين است كه بايد بر اساس…