طرح بهينه مورد نظر سازه هاي فضا كار با رفتار غير خطي با استفاده از الگوريتم تكاملي

طرح بهينه مورد نظر سازه هاي فضا كار با رفتار غير خطي  با استفاده از الگوريتم تكاملي

طرح بهينه مورد نظر سازه هاي فضا كار با رفتار غير خطي با استفاده از الگوريتم تكاملي

عنوان تحقیق: طرح بهينه مورد نظر سازه هاي فضا كار با رفتار غير خطي با استفاده از الگوريتم تكامليفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۲۴
شرح مختصر:
در اين تحقيق،طراحي سازه هاي فضا كار براي وزن مطلوب هندسي و مصالح با رفتار غير خطي ارائه شده است،كه از الگورستم تكاملي cvsp استفاده مي كند.(تداوم غير رايج مجازي)
متغير هاي طراحي مناطق مقاطع عرضي از سازه هاي فضا كار هستند.محدوديت هاي طراحي شامل محدوديت سازه اي،تعادلي و هندسي مي شود.تنش هاي كششي و فشاري به…