۱۱۱۷۵ مسافر فرانکفورت آگاتا کریستی

11175	مسافر فرانکفورت	آگاتا کریستی

۱۱۱۷۵ مسافر فرانکفورت آگاتا کریستی

مسافر فرانکفورت آگاتا کریستی 
این کتاب یکی از آثار قابل توجه “آگاتا کریستی” است. رمانی سیاسی که گوشه‌های از زندگی یک دیپلمات انگلیسی را به تصویر می‌کشد. قسمتی از این کتاب که خواندنش بسیار جالب است ، شرح سیاست “چماق و هویج ” به قلم آگاتا کریستی در کتاب مسافر فرانکفورت: “شاید جوان‌ها را پیشتاز بنامید. اما در واقع این چیزی نیست که باعث نگرانی شود. آنها روی جوانان کار می‌کنند، جوانان تمام کشورها و آن‌ها را وادار به…