بررسي رفتار شاخص قيمت بازار سهام ايران: رهيافتي از اقتصاد فيزيک WORD

بررسي رفتار شاخص قيمت بازار سهام ايران: رهيافتي از اقتصاد فيزيک WORD

بررسي رفتار شاخص قيمت بازار سهام ايران: رهيافتي از اقتصاد فيزيک WORD

مطالعه حاضر مي کوشد به بررسي رفتار شاخص قيمت بازار سهام در ايران در چارچوب رهيافتي از اقتصاد فيزيک بپردازد. اين مطالعه در سه بخش با استفاده از مباني نظري رفتار سبد دارايي تصادفي، تابع توزيع کستينگ و الگوي اقتصادي تحليل رفتار سرمايه گذار به بررسي ويژگي‌ها و خصوصيات شاخص کل قيمت بازار مي‌پردازد. اطلاعات و آمار اين مطالعه به صورت روزانه از روز اول کاري شهريورماه ۱۳۸۱ تا روز آخر کاري بهمن ماه ۱۳۸۹ مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلي نتايج…