بررسی تاثیر سیاستهای مستمری و طول عمر بر پس انداز خانوارشهری در ایران

بررسی تاثیر سیاستهای مستمری و طول عمر بر پس انداز خانوارشهری در ایران

بررسی تاثیر سیاستهای مستمری و طول عمر بر پس انداز خانوارشهری در ایران

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۲
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
پسانداز یکی از متغیرهای کلیدی در سیستم اقتصادی یک کشور است. کانون توجه مطالعه کنونی آزمون روابط بلند مدت و کوتاه مدت میان پسانداز خانوارشهری ، طول عمر، بارتکفل، نرخ جانشینی = ) بازنشستگی مستمری حداقلدستمزد حداقل ( و رشد نقدینگی در ایران میباشد. با توجه به کارآمدی روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی ) ARDL ( در حجم نمونه های کوچک و حساسیت کمتر به درجه پایایی متغیرها، روش برآورد در مطالعه…