نـقش‌ زنان در توسعه بازارهای مالی

نـقش‌ زنان در توسعه بازارهای مالی

نـقش‌ زنان در توسعه بازارهای مالی

مـقدمهبدون شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز منابع و تخصیص‌ بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است و برای رسیدن به این هدف نقش بـازارهای مالی توسعه یافته ضروری است (پایتختی اسکویی و همکاران، ۱۳۹۲: ۲). جمعیت از جمله‌ عواملی‌ است که در مباحث مربوط به اقتصاد توسعه نقش به سزایی را ایفا می‌کند، که در این بین نقش بانوان در توسعه بازارهای مـالی حـایز اهمیت فراوانی می‌باشد. به طوری‌…