تحقیق در مورد بررسي قراردادهاي حمل و نقل

تحقیق در مورد بررسي قراردادهاي حمل و نقل

تحقیق در مورد بررسي قراردادهاي حمل و نقل

فهرست مطالب 
تعریف حمل و نقل:
 
انواع حمل و نقل:
 
مقررات حاکم بر حمل و نقل
 

حمل هوایی:
حمل و نقل ریلی:
حمل و نقل جاده ای:
حمل و نقل دریایی
حمل و نقل مرکب

 
اشخاص درگیر در روند حمل ونقل
 

ارسال کنندگان
متصدیان حمل و نقل
واسطه ها (فورواردرها)

 
 
حمل و نقل انتقال اشخاص و کالاها از نقطه ای به نقطه دیگر است. صنعتی که به تجهیز ملزومات حمل و انتقال اشخاص و کالاها می پردازد بخش مهمی از اقتصاد ملی را تشکیل می دهد که به…