بنا هاي اوّليه مسجد جامع كبير يزد

بنا هاي اوّليه مسجد جامع كبير يزد

بنا هاي اوّليه مسجد جامع كبير يزد

عنوان تحقیق:بنا هاي اوّليه مسجد جامع كبير يزد بررسي تاريخچه مسجد جامع كبير يزدفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۷۲
شرح مختصر:
وجود ويژگي هاي متنوّع در دوره هاي تاريخ تكوين معماريمسجد جامع كبير يزد از يكسو و تضادّ در نوشته ها واقوال از ديگر سو،تاريخچه اي پيچيده و مبهم از اين بناي مهمرا در پيشرو قرار داده است.اين امر موجب آنن شد تا با هدف رفع ابهامات تاريخي مسجد و معرفي ان در دوره هاي تاريخي پژوهش حاضر شود.
بناي مسجد جامع كبير يزد طي قرون متمادي بر…