آشنایی با مالیات و انواع آن ***

آشنایی با مالیات و انواع آن ***

آشنایی با مالیات و انواع آن ***

آشنایی با مالیات و انواع آن ، مطلب آموزشی و تحقیق مناسبی برای دروس مختلف رشته های اقتصاد و حسابداری بوده که در ۵۳ صفحه تهیه و تنظیم شده است. 
این تحقیق به تفصیل به بررسی مقوله مالیات می پردازد و مشتمل بر مضامین زیر است:
 

مقدمه
انواع مالیات بر ارزش افزوده
ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها
مالیات بر در آمد کشاورزی‌
مالیات بر در آمد مشاغل
مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
نتیجه گیری
و………………….