ميكروسيليس و بتن

ميكروسيليس و بتن

ميكروسيليس و بتن

عنوان مقاله: استفاده از ميكروسيليس در بتنقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۳۳
شرح مختصر:
پيشرفت در زمينه علم مصالح و تحقيق روز افزون در مورد مواد متشكل بتني باعث دستيابي به مصالحي شده كه استفاده از آنها به نوبه خود توانسته است اثرهاي شگفتي در توليد بتن پرمقاومت برجاي مي گذارد.ميكروسيليس از جمله موادي است كه توانسته است اين نقش رابه خوبي ايفاء نمايد.استفاده از اين ماده چه به صورت جايگزين بخشي از مواد سيماني و چه به صورت مضاف ,هم توانسته است پاره…