بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

عنوان مقاله: بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانقالب بندی: word
قیمت: ۲۴۰۰ تومان
فهرست:
مدل بهره وری
مفهوم مدیریت بهره وری کل(۱۹۸۹-۱۹۸۴ دکتر سومانث)
مدیریت بهره وری فراگیر
مدل سومانث
مدل گودوین
مدل تحلیلی بهبود بهره وریAPIM…