دانلود مقاله از ژورنال های معتبر خارجی

دانلود مقاله از ژورنال های معتبر خارجی

دانلود مقاله از ژورنال های معتبر خارجی

ابتدا مقاله مورد نظر خود را در پایگاه Google Scholar یا یکی از پایگاه های زیر جستجو کنید، سپس لینک صفحه چکیده مقاله را بدست آورده و یا شناسه DOI مقاله را در همان صفحه چکیده مقاله بدست آورید.لینک صحفه و doi در عکس های زیر هایلات شده است

 

 
سپس لینک صحفه یا مقاله را به آدرس ایمیل articleresearch71@gmail.com بفرستید.
 ابتدا درخواست خود را به ایمیل بالا بفرستید و در صورت دریافت ایمیل موجود بودن مقاله از ما به تعداد مقاله های درخواستیتان خرید کنید.
بعد از…