دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان هدایت ۳۸ ص

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان هدایت ۳۸ ص

هدایت به چه معناست؟ «هدایت به معنای راهنمایی نیست، چون می دانیم که خدای تعالی حضرت ابراهیم را وقتی امام قرار داد که سالها دارای منصب نبوت بود، همچنان که توضیحش در ذیل آیۀ «انّی جاعلک للنّاس اماماً» گذاشت و معلوم است که نبوت منفک از منصب هدایت به معنای راهنمایی نیست پس هدایتی که منصب امام است معنایی نمی تواند غیر از رساندن به مقصد داشته باشد، و این معنا یک نوع تصرف تکوینی در نفوس است، که با آن تصرف راه را برای بردن دلها به سوی کمال و…