امر به معروف و نهی از منکر و شرایط آن در جامعه (۲۶ص)

امر به معروف و نهی از منکر و شرایط آن در جامعه (۲۶ص)

امر به معروف و نهی از منکر و شرایط آن در جامعه (۲۶ص)

عنوان: مقاله امر به معروف و نهی از منکر و شرایط آن در جامعه صفحات: ۲۶ صفحه
  فرمت: word
هزینه دانلود: انتهای صفحه
 شامل: مقدمه و توضیحات می باشد.
  ——————-
قسمتی از مقاله امر به معروف و نهی از منکر و شرایط آن در جامعه:
 انسان گنهکار در میانمردم، همانند فرد ناآگاهی است که با گروهی سوار کشتی شده و آن گاه که کشتی در وسط دریا قرار می گیرد،امر به معروف و نهی از منکر
تبری برداشته و به سوراخ نمودن جایگاه خود…