نقش فعال سازی عصبی مشترک و نورون بازتابی واخلاقات در همدلی

نقش فعال سازی عصبی مشترک و نورون بازتابی واخلاقات در همدلی

۲۵ صفحه ترجمه + متن لاتینچکیده : در دهه گذشته پدیده همدردی مورد توجه عموم در علوم عصبی اجتماعی قرار گرفته است دیدگاه های جدید برای طرح های تئوریک همدردی ارائه شد و دیدگاه علوم و آکادمیک را در مورد این مهارت اجتماعی تحت تاثیر قرار داد . مقاله فعلی ۳ مقوله کلیدی را نشان می دهد که با همدردی مرتبط است . اما همزمان درک ما را از آن محدود می کند . این مقوله ها به صورت زیر است :
۱) فعال سازی عصبی مشترک و اینکه آیا شاهدی برای شبیه سازی همدردی است یا خیر
۲)…