تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار

تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار

تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار

تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار (ورد)چکیده:
در این پژوهش به بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشکار و غیرورزشکار پرداخته شده است فرضیه‌های مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از:
۱- بین علائم جسمانی در زنان ورزشکار با زنان غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.
۲- بین علائم اضطرابی و اختلال خواب در زنان ورزشکار با زنان غیرورزشکار تفاوت وجود دارد.
۳- بین کارکرد اجتماعی در زنان ورزشکار با زنان غیر ورزشکار تفاوت وجود…