زبان بدن از نگاه مولانا

زبان بدن از نگاه مولانا

زبان بدن از نگاه مولانا

ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﻴﺎﺗﻲ از اﺷﻌﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺎت و ﺣﺎﻻت و اﺷﺎرات و ﻧﮕﺎه ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﻘـﺎل ﭘﻴـﺎم از ﻃﺮﻳـﻖ ﺣﺮﻛـﺎت و اﺷﺎرات اﺳﺖ . ﺑﺴﻴﺎري از اﺑﻴﺎت ﻛﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒـﺎط اﻧـﺴﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺣﺮﻛـﺎت و اﺷـﺎرات رﺑـﻂ داﺷﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺑﺮاي آن ﻛﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﻮﻻﻧـﺎ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﺑﺮده ، ﺑﻪ ﻣﺜﻨﻮي ﻣﺤﺪود ﻧﻜﺮده…

عناوین فایل های جالب سایت ما :

( جهت مشاهده توضیحات فایل ، عنوان فایل مورد نظر را در کادر جستجو وار نمایید )

زبان بدن از نگاه مولانا

نرم افزار حسابرسي بيمه ( وي‍ژه حسابرسان بيمه)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای

لطیفه های شیرین عبید زاکانی با طرح های محمد علی اسدی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق صنعت بيمه

اصـول طراحـی پایگـاه داده ها

پاورپوینت قانون رقابت

بررسی رابطه بین سلامت روان و سخت رویی دانش آموزان مدرسه دخترانه حجاب و دبیرستان پسرانه نبی اکرم در سال ۱۳۹۱

کتاب شناسی کودک

مقاله۱۴۵-مطالعه و بررسی عوامل موثر بر کج رفتاری زنان ویژه۱۰۲ص

مقاله تعامل بين والدين و فرزندان و عواقب آن در زندگی

دانلود پایان نامه رابطه فرزند پروری با افکار خودکشی خانواده ها

پروژه نوجوانی، تغییرات جسمی، عقلی و اجتماعی شدن – روانشناسی

ابرها و عقرب ها مجموعه داستان

مقاله۱۰۳-بررسی گرایش به خانه گریزی در میان دختران نوجوان تهران ۱۵۰ص

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی

کتاب رمزیاب

جزوه آموزشی spss استاد ایمانیان – دست نویس

زبان آموزي ورشد گفتار

دوكتاب زيباوتاريخي

بوستان و گلستان سعدی