تحقیق زندگینامه استاد محمد حسین شهریار

تحقیق زندگینامه استاد محمد حسین شهریار

زندگی استاد محمد حسین شهریار فرزند آقا سید اسماعیل موسوي، معروف به حاج میرآقا خشکنابی، در سال ۱۳۲۵ هجري قمري(شهریور ماه ۱۲۸۶ هجري شمسی)، در بازارچه میرزا نصراله تبریزواقع در چاي کنار، چشم به جهان گشود.در سال ۱۳۲۸ هجري قمري، که تبریز آبستن حوادث خونین وقایع مشروطیت بود، پدرش او را به روستاي قیش قورشاق و خشکناب منتقل کرد و دوره کودکی استاد در آغوش طبیعت و روستا سپري مولود آن خاطرات است. در سال ۱۳۳۱ هجري قمري، پدرش او را « حیدربابا » شد که منظومه…