طرح درس هدیه های آسمانی آشنایی با اصل رعایت نوبت پنجم ابتدایی

طرح درس هدیه های آسمانی آشنایی با اصل رعایت نوبت پنجم ابتدایی

طرح درس هدیه های آسمانی آشنایی با اصل رعایت نوبت پنجم ابتدایی

اهدف کلیاهداف جزئی
اهداف رفتاری
وسایل مورد نیاز
فضای کلاس
ارزشیابی ورودی
ایجادانگیزه
ارائه درس
ارزشیابی پایانی
تکلیف منزل…