بررسی رابطه بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه اراک در سال تحصیلی۹۴-WORD93

بررسی رابطه بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه اراک در سال تحصیلی94-WORD93

بررسی رابطه بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه اراک در سال تحصیلی۹۴-WORD93

چكيده:هدف از این پژوهش مطالعه رابطه بین سبک تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه اراک در سال تحصیلی۹۳-۹۴ بوده است که به این منظور از روش پژوهش همبستگی استفاده شد که جامعه آماری این تحقیق تعداد۵۸۰ نفر از کارکنان اداری دانشگاه اراک بوده که از این تعداد ۱۵۰ نفر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب و با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش فرضیه ها براساس انواع سبک تفکر نوع اول (قضایی, قانونی, کلی, سلسله مراتبی,…