پرسشنامه کوتاه شده خلاقیت رندسیپ

پرسشنامه کوتاه شده خلاقیت رندسیپ

پرسشنامه کوتاه شده خلاقیت رندسیپ

پرسشنامه کوتاه شده خلاقیت رندسیپدارای توضیحات
۳۰ سوال ۵ گزینه ای
نمره گذاری
روایی و پایایی…