تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

تحلیل فقهی  حقوقی جرم تدلیس در نکاح

تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح۱-مقدمهتدليس به معناي فريب دادن و پنهان كردن واقع است. پس هرگاه فروشنده كالايي، براي فريفتن خريدار، وصفي موهوم را به كالاي خود نسبت دهد يا عيبي را كه در آن است بپوشاند، در معامله تدليس كرده است. بدين ترتيب در تدليس نوعي تقلب و ريا وجود دارد و فرد فريبكار، بي اعتنا به شرافت شغلي و درستكاري متعارف، از اعتماد طرف معامله براي گول زدن او استفاده مي كند. بر اين مبنا گاه گفتن دروغ يا اظهاري نابجا سبب ايجاد حق فسخ…