دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اضطرار در حقوق‏ مسؤوليت ‏مدني

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اضطرار در حقوق‏ مسؤوليت ‏مدني

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اضطرار در حقوق‏ مسؤوليت ‏مدني

چكيدهمقالة حاضر به بررسي اضطرار و جايگاه آن در حقوق مسؤوليت مدني پرداخته است. بدون ترديد اضطرار, وصف تقصير را از فعل زيانبار زدوده, اقدامي را كه در وضعيت عادي، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح مي‏سازد. ولي آيا مي‏تواند مضطر را از آثار و پيامدهاي آن معاف سازد؟ در اين باره نظامهاي حقوقي يكسان نمي‏انديشند.
در يك ديدگاه، اضطرار، رافع مسؤوليت مدني نيست ومضطر ‏بايد خسارات وارد به زيان ديده را جبران كند. هر چند در بعضي از نظامها به قضات…