مقاله و تحقیق در مورد بزهکاری در اطفال -تعداد صفحات ۱۴ ص- فرمت word ورد

مقاله و تحقیق در مورد بزهکاری در  اطفال  -تعداد صفحات 14 ص- فرمت word ورد

مقاله و تحقیق در مورد بزهکاری در اطفال -تعداد صفحات ۱۴ ص- فرمت word ورد

مقاله و تحقیق در مورد بزهکاری در اطفال -تعداد صفحات ۱۴ ص- فرمت word وردقيود خانوادگي:
بحث ديگري که در زمينه فوق پيش مي آيد و تضادهاي موجود در خانواده را مي توان تا حدودي معلول آن دانست، وجود پاره اي قيود خانوادگي است که مورد توجه جرم شناسان نيز قرار دارد. بي تفاوتي، بي توجهي به نظم خانواده، عدم رعات نظم در خانواده به لحاظ عينيت والدين يا سرپرست اطفال و يا اشتغال والدين به کار، سخت گيري زياد، نظم شديد و عدم توافق والدين جهت مراقبت از اطفال ممکن…