بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایرانمقدمه
الف) بیان موضوع
تاریخ زندگی بشر نشان میدهد که‏ در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره ی جامعه‏ به وضع قانون می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات، توأم با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. این در حالی بوده که اعمال هر نوع حاکمیت، مستلزم داشتن‏ قدرت و توانایی کافی بوده است.
یکی از راههای‏ تحکیم این قدرت، مجازات…