قانون وظیفه عمومی WORD

قانون وظیفه عمومی WORD

قانون وظیفه عمومی WORD

قانون وظیفه عمومی – قدیم و جدید  WORDمجموعه کامل قانون وظیفه عمومی قدیم و جدید – قوانین به شرح زیر :
۱- قانون وظیفه عمومی سال ۱۳۵۰ WORD
۲- قانون وظیفه عمومی سال ۱۳۶۳ WORD
۳- قانون وظیفه عمومی سال ۱۳۹۰ WORD
۴- قانون وظیفه عمومی سال ۱۳۹۰ PDF
که قابلیت جستجو ،پژوهش ، کپی و پیست و …. را دارد .
حجم فایل 712.06 KB فرمت فایل ZIP فرمت متن WORD…