مقاله وکیل و وکالت

مقاله وکیل و وکالت

مقاله وکیل و وکالت

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
 
فصل اول: وکیل و قانون
گفتار اول: تعریف وکالت… ۳
گفتار دوم: وکالت در قوانین.. ۳
گفتار سوم: تصمیمات کمیسیون بین المللی حقوقدانان در مورد وکالت… ۴
گفتار چهارم: نقش وکیل در امر قانونگذاری.. ۴
گفتار پنجم: شجاعت در وکالت… ۵
گفتار ششم: مصونیت وکیل و آزادی دفاع. ۶
 
فصل دوم: وکیل و مسئولیت
گفتار اول: مسئولیت کیفری.. ۷
گفتار دوم: تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.. ۸
گفتار سوم: ضمانت اجرایی کیفری وکیل در…