تحقیق مجموعه قوانین حمورابی و ده مورد از قوانین حضرت علی (ع)

تحقیق مجموعه قوانین حمورابی و ده مورد از قوانین حضرت علی (ع)

تحقیق مجموعه قوانین حمورابی و ده مورد از قوانین حضرت علی (ع)

تحقیق ارائه شده با عنوان مجموعه قوانین حمورابی و ده مورد از قوانین حضرت علی (ع) تحقیقی است کامل در ۴ فصل و ۴۱ صفحه شامل فهرست مطالب، منابع، مقدمه و ….. بصورت زیر: 
 فهرست مطالب:
چکیده۱
مقدمه. ۱
فصل اول. ۴
بخش ۱۴
کلیات تحقیق.. ۴
خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی.. ۴
بخش۲٫ ۷
بافت اجتماعی بابل. ۷
طبقات سه گانه مردم بابل. ۷
الف _ بردگان. ۸
ب _ طبقه عملو. ۸
ج _ طبقه مسکینو. ۹
بخش ۳٫ ۹
اصول حقوق کیفری عمومی.. ۹
الف _ تساوی افراد در مقابل مجازاتها۹
ب _ شخصی بودن…