بررسی عالم ذرّ از منظر ثقلین

بررسی عالم ذرّ از منظر ثقلین

بررسی عالم ذرّ از منظر ثقلین

بررسی عالم ذرّ از منظر ثقلینمقدمه
انسان از آیات مهم خداوند است که بسیاری از اسرار و رموز آفرینش در نهاد او نهفته است. دانشمندان و صاحب نظران علوم انسان شناسی کتاب های بسیاری در زمینه شناسایی انسان نگاشته اند ولی با وجود تمام این تلاش ها نتوانسته اند تعریفی ارائه دهند که پیچیدگی ها و زوایای فراوان و ناشناخته وجودی انسان را بشناسانند. در مقابل قرآن به صراحت و قاطعیت بشر را تعریف می نماید و ائمه اطهارعلیهم السلام نیز با الهام گرفتن از علوم…