از بین بردن چربی های اضافه ناحیه پهلو و شکم

از بین بردن چربی های اضافه ناحیه پهلو و شکم

از بین بردن چربی های اضافه ناحیه پهلو و شکم

چربی های شکمتان را از بین ببریدشما ورزش می کنيد و تغذيه تان هم درست است، اما سايز دور کمرتان هيچ تفاوتی نمی کند. و متاسفانه بعد از ۴۰سالگی، بايد خيلی بيشتر کار کنيد تا بتوانيد ميان تنه تان را صاف و متناسب کنيد. اما با برنامه علمی سه قسمتی ما می توانيد در ۳ الی ۶ هفته شکمتان را صاف تر کرده و چربی های آن را از بين ببريد….