مقاله۴۰-تاریخ مازندران در زمان حمله مغول۱۴۰ص

مقاله40-تاریخ مازندران در زمان حمله مغول140ص

مقاله۴۰-تاریخ مازندران در زمان حمله مغول۱۴۰ص

فصل اول:كليات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه:
شناخت و بررسي تاريخ بومي و محلي، از موضوعات مهم و قابل بحث درتاريخ مي باشد. پژوهش هاي علمي در مورد تاريخ و تمدن محلي نقش به سزايي در شناخت تاريخ هر ملتي دارد. يكي از نقاط مهم و معروف ايران، سرزمين مازندران (طبرستان) است. مازندران (طبرستان) به عنوان يكي از ايالات شمالي فلات ايران همواره از جهات مختلف نقش مهمي در تاريخ و تمدن اين مرز و بوم داشته است از جمله : جنگاوري،…