مقاله۳۹-بررسي ويژگي هاي جغرافيايي ناحيه اراك و كاربرد آن در برنامه ريزي شهري۱۰۵ص

مقاله39-بررسي ويژگي هاي جغرافيايي ناحيه اراك و كاربرد آن در برنامه ريزي شهري105ص

مقاله۳۹-بررسي ويژگي هاي جغرافيايي ناحيه اراك و كاربرد آن در برنامه ريزي شهري۱۰۵ص

فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول : طرح تحقيق
بيان مسئله و اهميت تحقيق…. . ۲
اهداف و اهميت تحقيق. … ۳
روش تحقيق… ۳
روش گردآوري.. .. ۳
روش تجزيه و تحليل… . ۳
مقدمه.. … ۴
فصل دوم : مطالعات طبيعي
موقع جغرافيايي… ۶
مطالعه طبيعي .. ۸
وضع طبيعي و اقليم استان……. ۱۳
آب و هوا.. .. ۱۵
درجه حرارت .. .. ۱۸
ميزان رطوبت نسبي .. ۱۸
روزهاي يخبندان…. .. ۱۸
جهت و سرعت وزش باد.. … ۱۹
جاذبه هاي طبيعي استان….. ۲۰
چشمه هاي آب گرم و سرابها.. . ۲۳
غارها… . ۲۷
ارتفاعات و قله ها.. …..