مقاله۳۸-بررسي و مقايسه طرح هاي هادي سال ۱۳۷۴ و ۱۳۸۵ در روستاى چاه ملک۷۵ص

مقاله38-بررسي و مقايسه طرح هاي هادي  سال 1374 و 1385 در روستاى چاه ملک75ص

مقاله۳۸-بررسي و مقايسه طرح هاي هادي سال ۱۳۷۴ و ۱۳۸۵ در روستاى چاه ملک۷۵ص

فهرستعنوان صفحه
مقدمه…. .. ۱
فصل اول: طرح تحقيق
۱-۱- بیان مسئله…. . ۳
۲-۱- ضرورت تحقیق. .. ۳
۳-۱- فرضیات…. .. ۴
۴-۱- روش تحقیق.. …. ۴
۵-۱- پیشینه تحقیق… ۵
۶-۱- تعاریف عملیاتی… .. ۵
فصل دوم: ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه
۱-۲ وسعت و موقعیت شهرستان نائین… …. ۷
۲-۲ بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان نائین… … ۹
۱-۲-۲ ساخت جنسی و سنی… …. ۱۰
۲-۲-۲ مهاجرت….. … ۱۰
۳-۲ سواد. ….. ۱۱
۱-۳-۲ آموزش…… …. ۱۲
۴-۲ دین. ….. ۱۲
۵-۲ بهداشت و درمان در شهرستان نائین….. . ۱۲
۶-۲ وضع فعالیت.. ………