مقاله۳۷-بررسی گاهشماری جلالی ۳۲ ص

مقاله37-بررسی گاهشماری جلالی 32 ص

مقاله۳۷-بررسی گاهشماری جلالی ۳۲ ص

 چکیده ای در بارهی گاهشماری جلالی ۱
گاهشماری ماه ها وسال ها ۴
گاهشماری باستانی ۵
نام های سی روز ماه در گاهشماری اصیل ایرانی ۶
نام های پنج روزاورداد یا بهزیک روزهای پایانی سال ۱۰
شماره بندی بخش های چها رگانه هر ماه ۱۰
گفتاری اجمالی پیرامون گاهشماری فرهنگ مازندرانی ۱۲
ماههای سال باستانی مازندرانی وقرینه ی دیلمی آن ۱۳
گاهشماری استان کردستان ۲۳
گاهشماری ومراسم سالانه ۲۶
 
 

 

چکیده‌ای در باره گاهشماری جلالی :
آقای دکتر پرویز…