مقاله۳۶-شکل گيري و گسترش نظام حکومتي ايران دوره اي ساساني ۲۵۰ ص

مقاله36-شکل گيري و گسترش نظام حکومتي ايران دوره اي ساساني 250 ص

مقاله۳۶-شکل گيري و گسترش نظام حکومتي ايران دوره اي ساساني ۲۵۰ ص

فهرست مطالب 
عنوان صفحه
 
مقدمه ۱
معرفي منابع ۹
فصل اول: تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت و اتحاد دين و دولت ۱۹
۱-۱ساسانيان ادامه دهنده را هخامنشيان ۲۰
۲-۱ تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت ۲۴
۳-۱ اتحاد دين و دولت در عصر ساسانيان ۲۷
فصل دوم: مروري بر طبقات اجتماعي در عصر ساسانيان ۳۲
۱-۲ تعريف طبقه اجتماعي ۳۳
۲-۲ طبقات اجتماعي ۳۴
۳-۲ طبقه روحانيون ۳۷
۱-۳-۲ موبد ۴۵
۲-۳-۲ موبدان موبد ۴۸
۳-۳-۲ هيربد ۵۱
۴-۳-۲ زوت و راسپي ۵۳
۵-۳-۲ دستور ۵۴
۴-۲ طبقه جنگجويان ۵۴
۱-۴-۲ وظيفه…